Giới thiệu chung Tổ chức nhân sự

a) Cơ cấu tổ chức và các phòng ban

STT

Bộ phận

Số lượng

1

Ban giám đốc

2

2

Phòng HC-NS

2

3

Phòng Kế hoạch tổng hợp

7

4

Phòng Kinh doanh

4

5

Phòng Kỹ thuật và thiết kế

6

6

Phòng QLSX

10

7

Phòng cơ điện

6

8

Phòng kế toán

5

9

Bộ phận trực tiếp sản xuất

118

Tổng

160

b) Cán bộ công nhân viên theo trình độ

Tổng số cán bộ công nhân viên theo trình độ

160

Trình độ đại học và sau đại học

30

Công nhân kỹ thuật

18

Thợ máy

7

Công nhân phổ thông

105