Giới thiệu chung Hồ sơ năng lực

1. Vốn điều lệ:   18.000.000.000 VNĐ ( Mười tám tỷ đồng)