Lĩnh vực hoạt động Ngành nghề kinh doanh chính

Công ty Sông Lam hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chính sau: